Ξένα Πηλήκια-Καπέλα 1915-200

Ξένα Πηλήκια-Καπέλα 1915-200